Scrum Master- rola w organizacji i codzienna praca.

Zespoły, które stosują metodologię Agile i dążą do procesu skoncentrowanego na wspólnym działaniu oraz ustalonego wcześniej stylu zarządzania, chętnie korzystają z pomocy Scrum Mastera. Natura prac rozwojowych często wymaga wysokiego stopnia elastyczności i współpracy. Cele mogą się oczywiście zmieniać z dnia na dzień, a harmonogramy mogą się kurczyć lub rozszerzać w zależności od czynników zewnętrznych.

Z pomocą przychodzi wówczas Scrum Master, który wdraża właściwą strukturę czyli scrum, aby utrzymać wysiłek rozwojowy zespołu, zapewniając jednocześnie jego zdolność do adaptacji, ponieważ zmiany w planie działania są nieuniknione, a nawet mile widziane.

Scrum Master to profesjonalista w każdym calu, który prowadzi zespół przy użyciu metody zarządzania projektami Agile przez cały cykl życia projektu. Używane są ramy, czyli zasady zarządzania projektem scrum, aby w ten sposób zarządzać przepływem informacji pomiędzy członkami zespołu. 

Główną rolą Scrum Mastera jest umiejętne zarządzanie przepływem pracy i jej usprawnienie. Ale co to oznacza w rzeczywistości? Spotkania zespołu są wyznaczone przez lidera wyspecjalizowanego do pracy w myśl tej metody. Następuje przyjęcie metodologii zwinnych i pewnej kultury porażki, aby zwiększyć ogólne zdolności adaptacyjne projektu. Kultura porażki przyczynia się do postrzegania jej jako szansy, a nie niepowodzenia. Wszystko to dzieje się podczas tzw. sprintów czyli częstych spotkań.

 Role Scrum Mastera:

  1. Służebnego lidera przywódcy, przede wszystkim usuwa niedogodności w pracy zespołu. To osoba, która mocno koncentruje się na budowaniu fundamentu zaufania, motywuje do współpracy i stawia na potrzeby członków zespołu. To mistrz w zachęcaniu do rozwoju, energetyzowaniu ludzi i wykorzystania pełnego potencjału zespołu.
  2. Facylitatora, który usprawnia komunikację zespołową, zarządza wszystkimi spotkaniami, organizuje je, pilnuje ich przebiegu, podpowiada, zadaje właściwe pytania, kieruje tam, gdzie zespół ma podążać. W Scrumie zespół sam dąży do znalezienia rozwiązania.
  3. Doradcy, przy czym coaching nie polega na udzielaniu porad, ale wspieraniu ludzi do wymyślania własnych rozwiązań. Może być na poziomie indywidualnym, kiedy dotyczy perspektywy i możliwości rozwoju konkretnej osoby, ale i grupowym, gdy w zespole tworzy się kultura uczenia się i doskonalenia. Scrum Master wspiera organizację w kontekście osiągnięcia wartości biznesowej. 
  4. Nauczyciela i mentora, kiedy  zespół jest na etapie tworzenia się. Scrum Master uczy zespół Scruma i poruszania się w jego ramach. Jeśli chce być dla zespołu mentorem, niezbędna jest również wiedza ekspercka. Zespół powinien chcieć podążać za Scrum Masterem, bo tylko on  zapewnia, że najlepsze praktyki są przestrzegane, a projekty zespołu postępują. Scrum, który przestrzega najlepszych praktyk, powinien zachęcać do przejrzystości, kontroli i adaptacji.

Scrum Masterem mogą zostać osoby z zespołu (wewnętrzni) lub osoby spoza organizacji (zewnętrzni zatrudniane w charakterze konsultantów. Korzyścią z drugiego sposobu zatrudnienia jest fakt, że nie mają oni wcześniej istniejących uprzedzeń na temat organizacji i mogą wnieść świeże spojrzenie.

Obowiązki Scrum Mastera 

Obowiązki SM nie należą do łatwych. Przede wszystkim chodzi o pomoc zespołowi w zrozumieniu technicznych i organizacyjnych zależności przy jednoczesnej obsłudze punktów kontrolnych. Punkty kontrolne to dobra praktyka, służąca refleksji odnośnie prac zrealizowanych i tych, które mają zostać  przeprowadzone w przyszłości. 

Pozwala na dokładną weryfikację dotychczasowych działań oraz, jeśli to potrzebne, korektę planów odnośnie najbliższej przyszłości projektowej lub dalekosiężnych celów przedsięwzięcia. Codzienna praca SM wygląda pozornie zwyczajnie. Scrum Master ułatwia spotkania prowadzone przez samoorganizujące się zespoły Agile, które pozwalają zebrać się, podzielić postępami i zaplanować przyszłe prace. Niekiedy Scrum Master jest stały, innym razem członkowie zespołu pełnią tą rolę naprzemiennie. 

Podczas codziennych spotkań Scrum Master zadaje członkom zespołu trzy pytania:

1. Co zrobiliście wczoraj?

2. Co będziecie robić dzisiaj?

3. Czy na waszej drodze są jakieś przeszkody?

Następnie Scrum Master wykorzystuje odpowiedzi i wprowadza taktyczne zmiany w procesie zespołu, jeśli jest to konieczne.

Ciekawe zadania wymagają kluczowych umiejętności. Należą do nich przede wszystkim: umiejętności komunikacyjne, pomoc w adaptacji, umiejętności miękkie i empatia do radzenia sobie ze zmieniającą się dynamiką interpersonalną, wzorcami zachowań i rozwiązywaniem konfliktów. Studenci kierunków humanistyczno-społecznych z pewnością znajdą na tym stanowisku coś dla siebie.

Scrum Master nie jest liderem projektu i nie jest rozliczany z jego wyników. Ta odpowiedzialność jest powierzona całemu zespołowi. Oficjalny przewodnik po Scrumie określa Scrum Mastera jako tworzącego ramy, w których każdy członek zespołu może wykonać swoją najlepszą pracę, aby osiągnąć wspólny cel. 

Scrum Master a Product Owner - jakie są różnice?

Scrum Master i Product Owner oba stanowiska wymagają odpowiedzialności za zarządzanie i optymalizację backlogu produktu. Obaj przewidują niezbędną pracę, aby dostarczyć udany produkt. Różnią się jednak w podejściu do tego celu. Product Owner podchodzi do pracy w sposób odgórny, planując z dużym wyprzedzeniem i opracowując kierunek działań dla zespołu. Skupia się raczej na długofalowych działaniach. Scrum Master w mniejszym stopniu zajmuje się długoterminową strategią, a bardziej zauważeniem bieżących problemów i reagowaniem na nie w miarę ich pojawiania się. Skupia się na stosowaniu taktyki w celu dostrojenia procesu zespołu w miarę upływu czasu. 

Scrum Master jako lider takiego scrumowego zespołu, bierze na siebie odpowiedzialność za obsługę projektu, prowadzenie zespołu, jak również właściciela produktu, oraz zapewnia, że członkowie zespołu działają zgodnie z praktykami Agile. Scrum Master umożliwia komunikację i współpracę między biznesem, właścicielem produktu, zespołem i innymi zaangażowanymi osobami.

Zarobki na stanowisku Scrum Master

Średnie zarobki na stanowisku Scrum Mastera plasują się  w okolicach 9000 zł w przypadku umowy o pracę oraz 13750 zł w ramach umowy B2B.  Należy przy tym pamiętać, że kwoty podawane w przypadku umów o współpracę B2B to kwoty z których należy jeszcze zapłacić podatek PIT i VAT oraz ubezpieczenie w ZUS zgodnie z wybranymi przez siebie formami opodatkowania i ubezpieczenia.